.RU

ІV. Фактическа обстановка - В публикуваната версия на това решение, някои от данните са заличени в съответствие...ІV. Фактическа обстановка

1.Идентификация на страните по преписката

„Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД е вписано в търговския регистър при Софийски окръжен съд по ф.д № 142/2003 г., със седалище и адрес на управление гр.Костинброд, ул.Охрид № 1 и с предмет на дейност: производство, продажба, дистрибуция и маркетинг на напитки за продажба, включително плодови сокове, вода, безалкохолни и други напитки, инвеститорска и консултантска дейност....... и други стопански дейности, които не са забранени със закон.

Дружеството е с капитал: 17 397 086 лв., разпределен в 17 397 086 бр. обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка.

ККХБКБ АД се управлява от Съвет на директорите и се представлява заедно от всеки двама от изпълнителните членове: Периклес Георгиос Вениерис, Найджъл Филип Антони Дейвис и Златка Петкова Димова или заедно от един изпълнителен директор и един от останалите членове на Съвета на директорите.

Дружеството не е прекратено и не се намира в производство по ликвидация.


2.Установени факти

2.1. Системата на Кока-Кола8.

(..............)*


2.2. Присъствието на Кока -Кола Хеленик Ботлинг Къмпани в България.

(..............)*


2.3. Дистрибуцията на безалкохолни напитки, произвеждани от ККХБКБ АД в периода от 2005 до настоящия момент се осъществява по следните начини9:

(..............)*

2.4. Продажби чрез дистрибутори.

2.4.1. Продажбите чрез дистрибутори в периода 2005-2008 г. се осъществяват на база типови договори за дистрибуция10, сключвани между дистрибуторите и „Кока-Кола ХБК България”АД.

2.4.2. Съгласно чл. 2 от типовите договори за дистрибуция сключвани през посочения период, дистрибуторът снабдява търговските обекти с пълната гама напитки и опаковки от продуктите. Конкретните количества, асортимент и срокове за получаване на стоката се определят в спецификации /Приложение № 111/, които се актуализират в края на всяко тримесечие и съставляват неразделна част от договора /чл.3 от типовите договори за 2005 г., 2006 г., 2007 г./.

(..............)*

2.4.4. Съгласно чл.6 от типовия договор за дистрибуция използван през 2005 г. - 2007 г., покупната цена за всяка отделна доставка е съгласно действащия към момента на доставката официален ценоразпис на продавача. /съответно чл.5 от договора за дистрибуция, сключван от 2008 г./

2.4.5. Видно от чл.9, т.3 от типовия договор за дистрибуция прилаган 2005 г. - 2007г., дистрибуторът се задължава да поддържа в складовете си минимални наличности от всички марки и опаковки от стоката, договорени в Приложение № 312 към договора. (..............)*

2.4.6. Количествата продукти съгласно Приложение № 3 се определят от ККХБКБ, като дистрибуторите са разделени на категории – малки, средни и големи и количествата са еднакви за всички дистрибутори от дадена категория.

2.4.7. Член 9, т.4 от типовия договор за дистрибуция, сключван през 2005 г., 2006 г. и 2007 г. регламентира задължението на дистрибутора да осигури съхранението на стоката в склада си съгласно Инструкциите на продавача /Приложение № 4 към договора13/ отделно от другите стоки, така че да позволи постоянната проверка на наличностите от страна на продавача и възможност за реализация на стоката според срока й на годност, на принципа „първо се реализира продукцията с най-скоро изтичащ срок на годност”.

(..............)*

2.4.8. Чл. 9, т. 5 от типовия договор регламентира смесените палети, които се използват за допълване на нужните количества продукти от поръчката на даден дистрибутор, когато количествата от всеки продукт не са достатъчни за формирането на цял палет от този продукт. В производството е събрана нееднозначна информация относно съдържанието на смесените палети. Дистрибуторите подават различни данни относно включването в смесените палети на всички продукти по Приложение № 5 или само на тези, които са заявили, както и относно възможността да се миксират различни опаковки от съответните продукти в палета.

2.4.9. Според чл.9, т.9 от типовия договор за дистрибуция за 2005 и 2006 г., дистрибуторът се задължава да не доставя стоката в обекти, зареждани директно от продавача. Договорите за дистрибуция, подписвани през 2007 г. и 2008 г. не поставят подобно ограничение пред дистрибуторите.

2.4.10. Дистрибуторът се задължава да предоставя ежемесечно пълна информация за обектите, които зарежда, като местонахождение с точен адрес, доставени количества по асортименти и опаковки, условия за съхранение и складови наличности, и други такива обстоятелства, които са от значение. /чл.9, т.12 от типовия договор за дистрибуция сключван през 2005 и 2006 г.; чл.9, т.11 от договора за дистрибуция, подписван през 2007 г.; (..............)*

2.4.11. Разпоредбата на чл. 14 от типовите договори за дистрибуция, сключвани през 2005 г., 2006 г. и 2007 г. изисква от дистрибутора да продава стоката на продавача само и единствено на търговски обекти, които обслужват крайни потребители. В понятието търговски обекти не се включват други дистрибутори, дилъри или търговци на едро.

(..............)*

2.4.12. Видно от чл. 15 от типовите договори за дистрибуция, подписвани през 2005 г. - 2007 г., единствено продавачът има право да се разпорежда с предоставените на търговските обекти съоръжения, като хладилни витрини, стелажи, ПОМ-апарати и др., а дистрибуторът е длъжен да му съдейства за тяхното поддържане, запазване и правилната им експлоатация.

(..............)*

2.4.13. Съгласно чл.17 от типовите договори за дистрибуция използвани в периода 2005-2007г., дистрибуторът няма изключителни права на разпространение на стоката върху територията, в която осъществява дейността си, като продавачът може да сключи договор и с друг дистрибутор на същата територия, ако счете това за икономически необходимо.

^ 2.5. Доставки чрез комисионери /контрактори /

2.5.1. Доставките чрез комисионери в периода 2005-2008 г. се осъществяват на база типови комисионни договори14, сключвани между комисионерите и „Кока-Кола ХБК България”АД /комитент/.

2.5.2. Съгласно чл.1, ал.1 от комисионния договор използван през 2005г., 2006 г., 2007 г. и 2008 г. комитентът възлага, а комисионерът се задължава срещу комисионно възнаграждение по поръчка на комитента да сключва изпълнителни сделки по продажба на крайни клиенти на продукти с търговските марки на Кока-Кола Къмпани, специфицирани по вид, опаковки и цена, в Приложение № 115 към договора.

2.5.3. Изпълнителните сделки, предмет на комисионния договор, се извършват от името на комисионера, но за сметка на комитента с клиенти, посочени в Приложение № 216 към договора /чл.1, ал.2 от договорите/ по цени съгласно Приложение № 1 /чл. 3, ал.2/.

2.5.4. Видно от чл. 1, ал. 3 от комисионния договор, комисионерът е независим от комитента търговец. В чл. 4 са предвидени изисквания към комисионера, свързани с технически, човешки и финансови ресурси, за изпълнението на които той трябва да представи доказателства на комитента.

2.5.5. Комисионерът поема задължение да гарантира пред комитента за изпълнението на задълженията на клиентите по изпълнителните сделки, като отговаря солидарно с тях /чл. 5, ал. 4/.

2.5.6. От момента на получаването на продуктите в склада на комитента /или на друго уговорено между страните място/ до прехвърлянето на собствеността и риска върху крайния клиент по изпълнителната сделка, рискът от случайно погиване и повреждане на продуктите се носи от комисионера /чл.3, ал.3 от комисионния договор/.

2.5.7. Съгласно чл.3, ал.4 от типовите комисионни договори подписвани в периода 2005 г. - 2007 г., комисионерът осигурява транспортирането на продуктите от склада на комитента /или на друго уговорено място на получаване/ до мястото на доставката им в съответния търговски обект на клиента със собствен покрит транспорт.

2.5.8. След предаването на продуктите от комитента на комисионера, но не по-късно от следващия работен ден, комитентът издава на комисионера фактура за стойността на предадените продукти, а при сключването на изпълнителната сделка комисионерът съответно издава фактура на клиента /чл.3, ал.5 от типовите комисионни договори подписвани в периода 2005 г.-2008 г./.

2.5.9. (..............)*

Видно от подписаните комисионните договори, валидни за 2005 г., при повечето от тях резултатите от сключените изпълнителни сделки се прехвърлят на комитента в 7-дневен срок.

Според чл.5, ал.1 от типовите комисионни договори, сключвани през 2006 и 2007г., „Комисионерът е длъжен да се отчита за сключените изпълнителни сделки най-късно на следващия ден17 и да прехвърля резултатите от тях не по-късно от 7 календарни дни от датата на сключването им, като във всеки един момент от действието на договора, общата стойност на непрехвърлените резултати не може да надвишава сумата на отпуснатия от Комитента на Комисионера кредитен лимит. При достигане на кредитния лимит по предходното изречение Комисионерът е длъжен незабавно да прехвърли на комитента всички получени по изпълнителните сделки резултати, съответно да извърши плащанията по сключените, но неосъществени изпълнителни сделки, в изпълнение на гаранцията по ал.4”

Съгласно чл.5, ал.4 от типовите комисионни договори за 2006 и 2007г. Комисионерът гарантира пред Комитента за задълженията на клиентите по сключените от него изпълнителни сделки и отговаря солидарно с тях за изпълнението по сделките.

2.5.10. Видно от разпоредбата на чл.3, ал.6 от типовия комисионен договор за 2005 г и чл.3, ал.7 от типовите комисионни договори, сключвани през 2006 г., 2007г., комисионерът няма право да поддържа складови наличности от продуктите.

2.5.11. Чл.6, ал.1 от типовите комисионни договори, използвани в периода 2005 г. – 2007 г. урежда правото на комисионера на общо комисионно възнаграждение, вкл. за задължението му да гарантира пред комитента за изпълнението на задълженията на клиентите, в размер съобразно Приложение № 4 18 към договора. Възнаграждението е определено на каса, по вид напитка и разфасовка.

Транспортните разходи за доставката от складовете на компанията до търговците на дребно се понасят от комисионера.

2.5.12. Комисионните договори, сключвани в периода 2005 - 2008 г. обичайно имат срок на действие от една или две години, или друг конкретно упоменат в тях срок.

2.5.13. При-селинг система /pre-selling/19.

(..............)*

2.5.14. (..............)*


2.6. (..............)*

2.7. (..............)*

^ 2.8.Директни доставки

2.8.1.Отношенията между „Кока-Кола ХБК България”АД и директно снабдяваните от дружеството клиенти се уреждат чрез договори за доставка и рамкови договори за доставка.

2.8.2. (..............)*

2.8.3. Директни доставки към ключови клиенти

(..............)*

2.8.4. „Статут на предпочетен доставчик”

(..............)*


2.9. Продуктова гама на ККХБКБ АД

2.9.1. (..............)*

2.9.2. „Core brands” 20.

(..............)*

2.10. Решение на ЕК от 22.06.2005г. по Case Comp/A.39.116/B2–Coca-Cola

2.10.1. Производство, страни, предмет

Въз основа на получени сигнали и последващото разследване, на 29 Септември 2004 г. Европейската комисия образува производство за приемане на решение по глава ІІІ от Регламент на Съвета № 1/2003г. относно изпълнението на правилата за защита на конкуренцията предвидени в Членове 81 и 82 от Договора21. Страните са предложили на ЕК набор от ангажименти по смисъла на чл.9(1) от Регламент № 1/2003, които тя е утвърдила с Решение от 22.06.2005г.

Страни в производството са The Coca-Cola Company /TCCC/, САЩ и неговите три бутилиращи компании: Bottling Holdings sarl, Люксембург, Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG, Германия и Coca-Cola Hellenic Bottling Company SA, Гърция.

Предмет на производството е разследването на някои практики при разпространението на газирани безалкохолни напитки /ГБН/ в рамките на Общността, Исландия и Норвегия на каналите за отложена /Таке home channel/ и незабавна консумация /Оn-Ргеmise channel/, за които има съмнения, че представляват злоупотреба с господстващо положение по смисъла на чл. 82, ДЕО.

2.10.2. Обхват на решението за ангажименти

Ангажиментите се прилагат във всички страни-членки, Норвегия и Исландия, както и бъдещите страни-членки, доколкото пазарният дял през предходната година на ГБН с марката на TCCC в рамките на съответната държава е над 40 % и е повече от половината от дела на следващия най-голям конкурент поотделно за двата канала на консумация /отложена и незабавна/. Срокът на прилагане на ангажиментите е 31.12.2010 г.

Всяка от ответните компании е отговорна за идентифицирането на държавите и каналите, към които ще се прилагат ангажиментите. В тази връзка, The Coca-Cola Company предоставя на ЕК ежегодно писмени доклади описващи тези страни и канали. Докладите следва да се придружават от информация за пазарния дял /базирана на наличните проучванията на A.C.Nielsen и Canadean Limited/, на който се основават и достигнатите изводи относно приложението на ангажиментите.

2.10.3. Приети ангажименти:

І. На двата канала се забраняват:

и се поставят определени изисквания към:

ІІ. На канала за отложена консумация - задълженията за осигуряване на търговска площ за ГБН трябва да отговарят на определени принципи. Забранява се изключителност, задълженията се определят по отделно по напитки.

ІІІ. На канала за консумация на място се поставят определени условия към споразуменията за финансиране и за наличности.

ІV. При договори за спонсорство и договори сключени чрез търг се поставят условия, на които трябва да отговарят клаузите за изключителност.

V. Предоставяне на техническо оборудване - по принцип изключителност е забранена, но е възможна при определени условия.


2.11. (..............)*


2.12. Ефективната цена, която „ККХБКБ” АД получава нетно при разпространение на продуктите си чрез комисионери, изчислена като цената по изпълнителните сделки минус комисионното възнаграждение и цената, получавана от компанията при продажби чрез дистрибутори /цена за дистрибутор/, са посочени в долната таблица. Проследени са цените на някои от най-популярните продукти, предлагани от „ККХБКБ” АД22.

/в лв. без ДДС/
цена по изпълнителни сделки за

1 физ. Каса

(.......)*

Разценка на каса /комисионно възнаграждение/

за 1 физ. Каса

(.......)*

Ефективна цена при разпространение чрез комисионери за 1 физ. Каса

(.......)*

Цена за дистрибутор

за 1 физ.каса


(.......)*
2005 г.

Соса-Соlа 0.250 lt.RGBx24

Соса-Соlа 0.5 lt.PETx12

Соса-Соlа 0.330 lt.CANx12

Fanta 1 lt.PETx12

Sprite 1.25 lt.PETx6

Schweppes 1.5 lt.PETx6

Lift 2.0 lt. PETx6

Сарру 0.250 lt.RGBx24

Сарру pear 1 lt.TPKx6

Сарру sour cher. 1 lt.TPKx6

Bankia 0.5 PET x 12

Bankia 1.5 PET x 6
2006 г.

Соса-Соlа 0.250 lt.RGBx24

Соса-Соlа 0.5 lt.PETx12

Соса-Соlа 0.330 lt.CANx12

Fanta 1 lt.PETx12

Sprite 1.25 lt.PETx6

Schweppes 1.5 lt.PETx6

Lift 2.0 lt. PETx6

Сарру 0.250 lt.RGBx24

Сарру pear 1 lt.TPKx6

Сарру sour cher. 1 lt.TPKx6

Bankia 0.5 PET x 12

Bankia 1.5 PET x 6
2007 г.

Соса-Соlа 0.250 lt.RGBx24

Соса-Соlа 0.5 lt.PETx12

Соса-Соlа 0.330 lt.CANx12

Fanta 0.5 lt.PETx12

Sprite 1.25 lt.PETx6

Schweppes 1.5 lt.PETx6

Lift 2.0 lt. PETx6

Сарру 0.250 lt.RGBx24

Сарру pear 1 lt.TPKx6

Сарру sour cher. 1 lt.TPKx6

Bankia 0.5 PET x 12

Bankia 1.5 PET x 6


2.13. Цени на ККХБКБ и на дистрибуторите за търговци на дребно (за единица продукт без ДДС).


ККХБКБ

(......)*

„Алкс А” ООД


„Виктория

99” ЕООД

„Слави” ООД

„^ ПАТО” ЕООД

„ХМБ Експрес” ООД
2005 г.

СC,F,S,Sch23 0.250 lt.

RGB x 24
0,30

0,38

0,32/0,32524

0,3СC,F,S,Sch 0.5 lt.PETx12
0,69

0,82

0,71

0,725СC,F,S,Sch 0.330lt.CANx12
0,50/0,5325

0,64
0,56СC,F,S,Sch 1 lt.PETx12
0,94
0,96

0,94СC,F,S,Sch 1.25 lt.PETx6
1,08

1,29

СC,F,S,Sch 1.5 lt.PETx6
1,18

1,41
1,19СC,F,S,Sch 2 lt. PETx6
1,47

1,74

1,48

1,47Lift 2.0 lt. PETx6
0,72

0,85
0,73Сарру 0.250 lt.RGBx24
0,44

0,53

0,46/0,4726

0,44Сарру 1 lt.TPKx6 портокал 100%, круша, ананас, мултивитамин
1,42/1,4527

1,72

Сарру вишна 1 lt.TPKx6
1,32

1,72

Сарру ябълка, портокал

1 lt.TPKx6
1,13

1,55
1,13Сарру праскова, кайсия

1 lt.TPKx6
1,25

1,55

Bankia 0.5 PET x 120,29

0,23/0,2528


Bankia 1.5 PET x 60,38
2006 г.

СC,F,S,Sch 0.250lt.RGBx24
0,32529

0,3830
0,3/ 0,3631СC,F,S,Sch 0.5 lt.PETx12
0,69

0,82
0,69/ 0,7332СC,F,S,Sch 0.330lt.CANx12
0,5433

0,64
0,53СC,F,S,Sch 1 lt.PETx12
0,940,94СC,F,S,Sch 1.25 lt.PETx6
1,08

1,29

СC,F,S,Sch 1.5 lt.PETx6
1,1934

1,41
1,19СC,F,S,Sch 2 lt. PETx6
1,47

1,74
1,47Lift 2.0 lt. PETx6
0,72

0,85
0,73Сарру 0.250 lt.RGBx24
0,44

0,53
0,48Сарру 1 lt.TPKx6 портокал 100%, круша, ананас, мултивитамин
1,45/

1,5335

1,72

Сарру кайсия, праскова вишна, 1 lt.TPKx6
1,32

1,55

1,72

Сарру ябълка, портокал

1 lt.TPKx6
1,1636

1,55

Bankia 0.5 PET x 120,29

Bankia 1.5 PET x 60,38
2007 г.

СC,F,S,Sch 0.250lt.RGBx240,410,37
СC,F,S,Sch 0.5 lt.PETx120,82
0,77

0,73
СC,F,S,Sch 0.330lt.CANx120,64
0,63

0,6
СC,F,S,Sch 1.25 lt.PETx61,291,12
СC,F,S,Sch 1.5 lt.PETx61,41
1,34

1,22
СC,F,S,Sch 2 lt. PETx61,74
1,575

1,49
Lift 2.0 lt. PETx60,850,74
Сарру 0.250 lt.RGBx240,53
0,52Сарру 1 lt.TPKx6

портокал 100%, ананас круша, мултивитамин
1,81

1,71

Сарру вишна, банан 1 lt. TPKx6


Сарру ябълка, портокал 50%, праскова, кайсия, грейпфрут 1 lt.TPKx61,59

Bankia 0.5 PET x 120,31

Bankia 1.5 PET x 60,41


2.14. (.........)*

2.15. (.........)*


uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-opd-f-07-grazhdanskoe-pravo-specialnost.html
uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-opd-f-12-metodi-i-sredstva-zashiti-kompyuternoj-informacii-dlya-specialnosti-230102.html
uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-opd-f-20-teoriya-i-metodologiya-geograficheskoj-nauki-dlya-studentov-obuchayushihsya-po-specialnosti-020401-geografiya.html
uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-opd-f-o1-novaya-istoriya-stran-vostoka-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-podgotovki-specialista.html
uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-opd-flz-ekonomicheskaya-i-socialnaya-geografiya-rossii-dlya-studentov-obuchayushihsya-po-specialnosti-020401-geografiya-nalchik-2008-stranica-4.html
uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-opd-r-1-sistemnij-analiz-i-modelirovanie-processov-v-tehnosfere-dlya-specialnostej-napravlenij-stranica-2.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/press-push-nazhat-slovar-dictionary-termini-i-sokrasheniya-razdel-1.html
 • lecture.bystrickaya.ru/462-sushestvuyushaya-politika-i-strategii-koncepciya-perehoda-respubliki-tadzhikistan-k-ustojchivomu-razvitiyu-soderzhanie.html
 • abstract.bystrickaya.ru/22-makrosociologiya-i-mikrosociologiya-otlichiya-i-principialnoe-edinstvo.html
 • lesson.bystrickaya.ru/regionalnij-komponent-programmi-setevoe-vzaimodejstvie-ou-rodinskogo-rajona-v-profilnom-obuchenii-programmi-zdorove.html
 • abstract.bystrickaya.ru/1-stranovoj-opit-sozdaniya-reestrov-kulturnih-cennostej-i-obektov-kulturnogo-naslediya.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-3-zrelij-sokrat-glazami-sovremennikov-a-v-zberovskij-sokrat-i-afinskaya-demokratiya.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-tretya-sobranie-sochinenij-v-pyati-tomah-tom-tretij.html
 • books.bystrickaya.ru/cherez-igru-socializaciya-lichnosti.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/razdel-5-osobie-sluchai-v-polete-rukovodstvo-po-letnoj-ekspluatacii-rle.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/prakticheskaya-rabota-7-obzor-pozicij-ryada-gosudarstv-v-otnoshenii-problem-alkogolizma-kureniya-i-narkomanii.html
 • occupation.bystrickaya.ru/metodika-postroeniya-kompleksnoj-ocenki-rejtinga-deyatelnosti-organov-ispolnitelnoj-vlasti-subektov-rossijskoj-federacii.html
 • composition.bystrickaya.ru/plan-seminarskogo-zanyatiya-programma-disciplini-dlya-specialnosti-35-05-00-socialnaya-rabota-dnevnoj-formi-obucheniya.html
 • tests.bystrickaya.ru/meteli-shpargalka-egor-veryuzhskij-1.html
 • nauka.bystrickaya.ru/vesti-radio-rossii-26032009-1800-novosti-13.html
 • bukva.bystrickaya.ru/smi-internet-izdaniya-monitoring-biotehnologii-20-07-2009.html
 • crib.bystrickaya.ru/internet-resursi-novosti-8.html
 • abstract.bystrickaya.ru/32-podhodi-k-avtomatizacii-transfera-tehnologij-pozvolyayushij-sudit-ob-urovne-reshenij-realizuemih-v-nastoyashee.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/programma-disciplini-dpp-f-04-novaya-i-novejshaya-istoriya-zarubezhnih-stran-dpp-f-04-4-novejshaya-istoriya-stran-azii-i-afriki-celi-i-zadachi-disciplini-cel-disciplini-novejshaya-istoriya-stran-azii-i-afriki.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/kalligrafiya-kitaya-yaponii-musulmanskih-stran-chast-3.html
 • abstract.bystrickaya.ru/321-sistemnij-podhod-osnovnie-ponyatiya-i-opredeleniya-a-v-vitavskaya-doktor-tehnicheskih-nauk-professor-zaveduyushaya.html
 • learn.bystrickaya.ru/geohimicheskaya-ocenka-urovnya-opasnosti-zagryazneniya-uchastka-territorii-goroda.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/kotorij-nado-lyubovno-ukrashat-i-pridavat-emu-elegantnuyu-strukturu-kak-u-hakeri-geroi-kompyuternoj-revolyucii.html
 • thescience.bystrickaya.ru/individualnie-trudovie-dogovora-predlagaemoe-posobie-schitaetsya-primernim-i-stavit-svoej-celyu-pomoch-vsem-tem.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/2-voprosi-obrazovaniya-kulturi-sporta-19-stranica-13.html
 • textbook.bystrickaya.ru/hudozhestvennie-tradicii-kazahskogo-nacionalnogo-kostyuma-v-sovremennoj-praktike-dizajna-odezhdi-17-00-04-izobrazitelnoe-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-arhitektura.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/koncepciya-magisterskoj-programmi-080200-68-menedzhment-upravlenie-proektom-profil-podgotovki-upravlenie-proektom-v-socialno-kulturnoj-sfere-cel-magisterskoj-programmi.html
 • thesis.bystrickaya.ru/pravila-podgotovki-i-predstavleniya-ezhekvartalnogo-otcheta-vvedenie.html
 • predmet.bystrickaya.ru/s-v-prokopenko-pishik-f-p-redko-l-a.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/boris-safronov-hozyain-rinka-glava-fkcb-igor-kostikov-poluchil-kart-blansh-ot-putina1.html
 • klass.bystrickaya.ru/4rozhdenie-soznaniya-i-a-beskova-evolyuciya-i-soznanie.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/andrej-nikolaevich-kolmogorov-raznostoronnyaya-lichnost-20-go-veka-chast-2.html
 • predmet.bystrickaya.ru/so-obshestva-metodicheskij-zhurnal-.html
 • nauka.bystrickaya.ru/voprosi-k-zachetu-po-discipline.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/programma-mihail-lomonosov-ii.html
 • studies.bystrickaya.ru/effektivnost-vnedreniya-lizingovih-operacij-na-predpriyatiyah-ribnoj-otrasli.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.